OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

tłumaczenia poświadczone w zakresie języka słowackiego

tłumaczenia pisemne z języka polskiego, bułgarskiego, słowackiego i czeskiego na język polski, bułgarski, słowacki

tłumaczenia ustne (konsekutywne i symultaniczne) języków polski, słowacki, bułgarski

nauczanie języka słowackiego i bułgarskiego, nauczanie języka polskiego jako obcego

 

 

Poniżej przedstawiamy RODZAJE TŁUMACZONYCH TEKSTÓW oraz PRZYKŁADY OPUBLIKOWANYCH TŁUMACZEŃ:

 

TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE DOKUMENTÓW (w zakresie języka słowackiego) - z pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego:

– dokumenty firmowe (KRS, NIP, REGON, zaświadczenia o wpisie, pełnomocnictwa, akty notarialne, akty założycielskie, statuty, umowy, faktury, zezwolenia, oświadczenia, dokumentacja przetargowa, sprawozdania finansowe, protokoły z walnych zgromadzeń, certyfikaty, listy referencyjne);

– dokumenty wydane przez sąd, prokuraturę, policję, administrację publiczną (wyroki, decyzje, postanowienia, pouczenia, zaświadczenia, protokoły przesłuchań, świadectwa niekaralności);

– dokumenty urzędu stanu cywilnego (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu);

świadectwa szkolne, maturalne, dyplomy szkół wyższych, zaświadczenia o ukończonych kursach;

– umowy o pracę, świadectwa pracy;

dokumenty pojazdów (dowody rejestracyjne, faktury, zaświadczenia);

dokumenty szpitalne (wypisy ze szpitala, rozliczenia kosztów leczenia, zaświadczenia lekarskie).

 

TŁUMACZENIA NASTĘPUJĄCYCH RODZAJÓW TEKSTÓW (język bułgarski, czeski, polski, słowacki):

handlowe i reklamowe (oferty handlowe firm z różnych branż, katalogi, broszury, strony internetowe, korespondencja handlowa, zamówienia, faktury, reklamacje, oferty cenowe, kosztorysy, reklamy, teksty z zakresu marketingu i badań rynku, materiały szkoleniowe, karty oceny pracowników),

techniczne (instrukcje obsługi i dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń, instrukcje montażu i eksploatacji, specyfikacje, projekty budowlane),

użytkowe (instrukcje obsługi AGD, etykiety wyrobów; dokumenty transportowe ADR),

prawne i prawnicze (ustawy, rozporządzenia; pozwy, wnioski, wezwania do zapłaty, projekty umów); książki z zakresu prawa międzynarodowego,

        

teksty literackie (aforyzmy, opowiadania, eseje), sztuki teatralne,

  

teksty naukowe z różnych dziedzin, referaty, artykuły, streszczenia, prace magisterskie i doktorskie, archiwa,

    

– przewodniki, publikacje kulturoznawcze i promocyjne, mapy,

                 

     

gazety, czasopisma, materiały telewizyjne,

              

              

              

literatura biograficzna,

                 

                 

dokumenty programów współpracy terytorialnej (INTERREG IIIA, PWT PL-SK 2007-2013).

 

TŁUMACZENIA USTNE - symultaniczne, konsekutywne, liaison, szeptane, towarzyszące:

w charakterze tłumacza przysięgłego podczas przesłuchań i rozpraw sądowych, walnych zgromadzeń, sporządzania aktów notarialnych, zawierania ślubów;

na konferencjach, seminariach, wykładach, warsztatach, targach, uroczystościach, podczas oficjalnych wizyt i rozmów handlowych.

PRZYKŁADY WYKONANYCH TŁUMACZEŃ USTNYCH

 

KURSY JĘZYKOWE

Posiadamy doświadczenie w nauczaniu języków obcych wszystkich grup wiekowych zarówno młodzieży szkolnej i akademickiej, jak i dorosłych (pracowników administracji samorządowej, policji, firm produkcyjno-handlowych, branży turystycznej, osób poszukujących pracy itp.).